2023 College Captains

Orshina Kanoun
Town Park Senior Campus

Raziye Demirel
Town Park Senior Campus

2023 Campus Captains

Zage Tuiletoa 
Dimboola Road Junior Campus

Hidi Gilmour
Dimboola Road Junior Campus

Ashorina Sawa
Blair Street Junior Campus

Lois Jacobs
Blair Street Junior Campus